කිසිදු එකකින්: 'අයිතිවාසිකම් පිලිපීනය ජය ගත්තේය මත අගය-චීනය ඛනිජ තෙල් ගනුදෙනුව'