නීතිඥයන්, පිලිපීනය! පිලිපීනයේ, නීතිඥයන්, සියලු සමඟ අමුත්තන්.


කොහොමද මුදල් ලබා දී පිලිපීනය


ආසන්න වශයෙන්

ලොව පුරා එය පහසු ලබා ගැනීමට මුදල් නොමැති නිසා අනිවාර්යයෙන්ම නියෝජිතයා සමග ඔබ අසල ස්ථානයක