නීතිඥයන්, පිලිපීනය! පිලිපීනයේ, නීතිඥයන්, සියලු සමඟ අමුත්තන්.


කොහොමද යැවීමට මුදල් සමග


ආසන්න වශයෙන් නියෝජිතයා ලොව පුරා ස්ථාන

එය පහසු මුදල් එවීමට අපේ හවුල්කරුවන් ඔබ අසල දෙන්න නියෝජිතයා සම්පූර්ණ කරන ලද ආකෘති පත්රය හා ලැබෙන මුදල්.

(මේ සමග අදාළ ගාස්තු ගනුදෙනුව සඳහා) හා යැවීමට. -ඉලක්කම් යොමු අංකය ලබන්නා තුළ ඔබගේ තොගය. ඒ සඳහා ලැබී ඇත මුදල් යවා බැංකු ගිණුමක් හෝ ජංගම මුදල් පසුම්බිය සෘජු තැන්පත් ඔවුන්ගේ ගිණුම.