නීතිඥයන්, පිලිපීනය! පිලිපීනයේ, නීතිඥයන්, සියලු සමඟ අමුත්තන්.


ගුවන් විදුලි අපි එය පිලිපීනය


මතය ගුවන් විදුලි අපි එය පිලිපීනය කියා මහත් උපකාර ධාවනය බව එක්සෙල් සමීක්ෂණය විට ජනාධිපතිඔබ ඉල්ලා ඇත ඔබ මෙම තේරීම සඳහා ඡන්දය නම් අපේක්ෂකයා ජනප්රිය හෝ අනුමත ජනතාව විසින් ඉහළ තනතුරක්. මතය ගුවන් විදුලි අපි එය පිලිපීනය සමග අය බිය සැකකරු ඝාතනය වූ දහසය හැවිරිදි තරුණ කාන්තාවක් ඝාතනය හා භාවිතෙය්දී තවමත් මුහුණ දී - නගරය, සහිත වුණත් නිකන්. මෙම සැකකරු දහහත් හැවිරිදි හේතුව නොවන බව කියන දැඩි ඊර්ෂ්යාව බව සලකා, බව අපරාධ ආශාව. මොකක්ද ඉතා යෝග්ය තරුණ අද.