නීතිඥයන්, පිලිපීනය! පිලිපීනයේ, නීතිඥයන්, සියලු සමඟ අමුත්තන්.


තවත් අවශ්ය, කුවේට් ගුවන් සේවා සමාගම


අවශ්ය කම්කරුවන් කුවේට් ගුවන් සේවා සමාගම (සඳහා ඔවුන්ගේ පුළුල් ප්රමුඛතා සමාගම කම්කරුවන්."හරි එක්ක හොඳ සමාගම, හොඳ ප්රතිලාභබොහෝ මෙන්න."හොඳ සංවර්ධනය, එය, සමාගම, විශාල සමාගම මෙහි දී කුවේට්, විශ්වාස ගැනීමට කම්කරුවන් පිලිපීනය,"පවසයි, ශ්රම තානාපති පිලිපීන විදේශ කම්කරු කාර්යාලය. යන්න බඳවා කණ්ඩායම සඳහා සම්මුඛ පරීක්ෂණ කම්කරුවන් අගෝස්තු මාසයේ සිට දහතුන දහ ඔටුන්න රීජන්සි හෝටලයේ දී නගරය.