නීතිඥයන්, පිලිපීනය! පිලිපීනයේ, නීතිඥයන්, සියලු සමඟ අමුත්තන්.


විශ්ලේෂණය ප්රජාතන්ත්රවාදී ජාතික සන්ධානයේ සහෝදර සහෝදරියන්


සමාලෝචන මත බ්රදර්ස් (පරීක්ෂණ සිට ප්රජාතන්ත්රවාදී ජාතික සන්ධානයේ රෝග විනිශ්චය මධ්යස්ථානය උපකාර කළ හැකි පුද්ගලයන් දෙදෙනෙකු තහවුරු කිරීමට නම්ඔවුන් පූර්ණ හෝ අර්ධ සහෝදර සහෝදරියන්.