විශ්ලේෂණය ප්රජාතන්ත්රවාදී ජාතික සන්ධානයේ සහෝදර සහෝදරියන්