සඳහා අයදුම්. වීසා වැඩසටහන් ප්රමුඛත්වය සම්මුඛ පරීක්ෂණ — පිලිපීනය (ඉංග්රීසි)මෙම වැඩසටහන් ප්රමුඛත්වය සම්මුඛ (නැංවිමේ) නිර්මාණය ප්රවර්ධනය කිරීම හා පහසුකම් සැලසීම නීත්යානුකූල වැඩි නිල ගුවන් ගමන් සේවකයින් සමාගම් සාමාජිකයන් සිටින බව, මෙම වැඩසටහන අතර එක්සත් ජනපදය හා පිලිපීනය

එවිට ඔබ ඉදිරියට කිරීමට පියවර

පියවර: අවම වශයෙන් පැය හතරක් පසු, ඔබ වැටුප් අයදුම්පත, ඔබ නැවත මෙම වෙබ් අඩවිය හා ක්ලික් කරන්න කාලසටහන — වෙනස් මගේ පත්වීම.

ඔබ ලබා ගැනීමට අවශ්ය වනු ඇත තුනක් තොරතුරු සඳහා ඔබගේ හමුවීම සකස් කරනු ඇත