සරල පියවර මිලදී ගැනීම පෙර ඉඩම් පිලිපීනය (පිලිපීනය)